ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "СУРСЬКО-МИХАЙЛІВСЬКА ГІМНАЗІЯ" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

 

План засідань методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу
на 2022/2023 н.р.

 

Дата

Зміст

Вид роботи

Відповідальний

Прим.

Засідання №1

Серпень

1. Затвердження календарних планів учителів суспільно-гуманітарного циклу  на 2022/2023н.р.

2. Про затвердження плану роботи та структури методичної роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2022-2023 н.р.

3. Робота вчителів МО щодо організації роботи з обдарованими дітьми (підготовка учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі української мови  ім. П.Яцика, мовно-літературному конкурсі ім.Т.Г.Шевченка, інших  творчих конкурсах). Затвердження завдань олімпіад.

 

Інформація

 

 

 

Наказ

 

План роботи

 

 

 

Інформація

 

 

Виступ

 

 

 

 

 

Заступник директора

 

Керівник МО

 

 

 

Учителі-предметники

 

 

Засідання №2

Листопад

 

 1. Робота вчителів  МО щодо організації роботи з невстигаючими дітьми.
 2. Про організацію взаємовідвідування уроків членами МО. Затвердження графіка взаємовідвідування уроків.

4.Проведення відкритих уроків.  Обмін думками.

 1. Огляд новинок наукової та методичної літератури.
 2. Розробка планів проведення предметних тижнів

Календарні плани

 

Індивідуальні

заняття з учнями (план роботи)

 

 

 

План роботи

 

Графік

 

 

Повідомлення

Заступник директора з НВР

 

Учителі – предметними

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник МО

 

Засідання №3

Січень

 1. 1 Про підсумки виконання навчальних планів та програм за  І семестр      2022/2023 н.р.

 2. Аналіз календарно-тематичного планування  з предметів за І семестр  та затвердження планування на ІІ семестр.

 3. Підведення підсумків участі учнів у районному етапі Всеукраїнської олімпіадиз базових дисциплін та конкурсів.

 4. «Емоційна готовність учнів до уроків»

 5. Відкритий урок. Обмін думками.

 

 

Доповідь

 

 

Доповідь

 

Інформація

 

 

 

Кравченко Л.І.

 

 

Колєсник Т.В.

 

 

Біжко І.М.

 

Шумська О.Ю.

 

Засідання №4

Березень

 

 

1. Про організацію повторення навчального матеріалу на уроках .

 

2. Про підготовку та проведення предметного тижня з зарубіжної літератури.

 

3. Про підготовку та проведення заходів до  Дня народження Т.Г.Шевченка

Наказ

 

 

Виступ

 

 

 

Звіт

 

Доповідь

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР

 

Керівник МО

 

 

 

Керівник МО

 

Литвинчук А.П.

 

Засідання №5

Квітень

 

 1. Про підготовку учнів 9, 11 кл. до участі в ДПА 2022/2023 н.р. та учнів 11 кл. до участі у ЗНО-2020.
 2. Про результати контролю за навичками свідомого читання та технікою читання на уроках української літератури в 5-7 кл.
 3.  «Компаративістика як засіб розвитку читацьких інтересів учнів на уроках  літератури».
 4. Відкритий урок . Обмін думками.
 5. Про порядок закінчення 2019/2020н.р.

 

 

Інформація

 

План проведення заходів

 

Наказ

 

 

 

Кравченко Л.І.

 

 

 

Учителі-предметники

 

 

 

Засідання №7 Червень

 1.  Про підсумки виконання навчальних планів та програм за 2022/2023 н.р.
 2.   Про підсумки роботи МО вчителів за період     2022/2023 н.р.

 3.  Обговорення результатів взаємовідвідування уроків членами МО.

 4. Затвердження науково-методичної теми, над якою  працюватиме МО протягом    2022/2023н.р.

 4. Обговорення перспективних завдань роботи МО, пропозицій щодо планування роботи з самоосвіти членів МО на наступний

навчальний рік.

Наказ

 

Інформація

 

 

Обмін думками

 

Інформація

 

 

Обговорення, анкетування

 

 

Заступник директора з НВР

Члени МО

 

 

Члени МО

 

Члени МО

 

 

Члени МО

 

 

 

 

Мета і завдання МО учителів суспільно-гуманітарного циклу

(2022/2023 н.р.)

 

 1. Спрямувати роботу МО на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:
 • Конституції України,
 • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
 • Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXIстолітті;
 • державної програми «Вчитель».
 1. Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
 2. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
 3. Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.
 4. Плекати любов і повагу до українського слова, історії та традицій рідного краю.
 5. Працювати над удосконаленням культури мо­влення.
 6.  Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня  викладання предметів циклу рідною мовою.
 7. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.
 8. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.
 9. Вивчати та використовувати на практиці інно­ваційні методи навчання.
 10. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан­дартної організації творчої діяльності учнів.
 11. Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме­тою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.
 12. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.
 13. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсі ім. П. Яцика, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.
 14. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в районних  олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.
 15. Готувати учнів до проходження ЗНО з предметів.
 16. Продовжити роботу зі створення навчально-ме­тодичного комплексу з навчальних дисциплін.
 17. Сприяти творчому розвитку учнів, становлен­ня їх особистості.
 18. Формувати активну громадську позицію вчи­телів та учнівської молоді.
 19. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.
 20. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.
 21. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.
 22. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.
 23. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.
 24. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).
 25. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.
 26. Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.
 27. Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.
 28. Виготовляти наочність та електронні засоби для навчання.

 

 

Основні напрямки діяльності МО учителів суспільно-гуманітарного циклу (2022/2023 н.р.)

 

 1. Аналіз результатів освітньої діяльності з пред­метів.
 2. Участь у розробці варіативної частини навчаль­ного плану, внесення змін до вимог щодо мінімаль­ного обсягу і змісту навчальних курсів.
 3. Розробка інтегрованих навчальних програм з пред­метів, що вивчаються, і погодження їхз програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.
 4. Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.
 5. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підви­щення кваліфікації вчителів.
 6. Обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми.
 7. Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних ма­теріалів до них.
 8. Розгляд питань організації, керівництва і конт­ролю дослідницької роботи учнів.
 9. Організація і проведення педагогічних експе­риментів з пошуку і впровадження нових інформа­ційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо.
 10. Розробка та вдосконалення засобів наочності (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а та­кож методики їх використання у навчальному процесі.
 11. Удосконалення навчально-лабораторної бази МО.
 12. Ознайомлення з  положенням про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

 

 

Перелік нормативних документів,

необхідних для роботи МО учителів суспільно-гуманітарного циклу

(2022/2023 н.р.)

 

 1. Державна національна програма «Осві­та. Україна ХХІ століття».
 2. Національна доктрина розвитку осві­ти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.
 3.  Інструктивно-методичний лист МОНУ № 119— 274 від 02.06.2003 р.
 4.  Наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», №428/48 від 04.09.2000 р.
 5. Закон України «Про освіту».
 6. Закон України «Про загальну середню освіту».
 7. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).
 8. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.03.2003 р. № 1/9-273).
 1. «Про затвердження типових навчаль­них планів організації профільного на­вчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306).
 2. Указ Президента України від 4 лип­ня 2005 року № 1013/2005 «Про не­відкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».
 3. Наказ МОНУ «Про викладання української мови та літератури» № 317 від 26.05.2003 р.
 4.  Програми для загальноосвітніх навчальних за­кладів. — К.: Шкільний світ, 2001.
 5.  Навчальні програми для загальноосвітніх на­вчальних закладів з українською мовою  навчання (12-річна школа). — К.: Перун, 2005.
 6.  Постанова КМУ «Державний стандарт ба­зової і повної загальної середньої освіти» № 24                  від 14.01. 2004 р. // Інформ. зб. МОНУ, - 2004. - № 1-2.
 7. Наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 371 від 05.05.08р. Додаток 1, 2, 3 // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. - №13-14-15.
 8. Наказ МОНУ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 496 від 03.06.08р. // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. – №16-17-18.
 9. Лист МОНУ «Вимоги до виконання письмо­вих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури та зарубіжної літератури у 5—11 класах» №1/9—301 від 28.04.06 // Там само. - 2006. - № 17-18.
 10. Регіональні, місцеві програми, спря­мовані на розвиток освітньої галузі.

 

 

 

 

 План роботи

методичного об'єднання

вчителів суспільно-гуманітарного циклу

2022- 2023 н.р.

І засідання

Серпень

1.  . Ознайомлення вчителів з планом роботи МО на рік.

2.  Опрацювання офіційних документів Міністерства освіти і науки України.

3.   Ознайомлення з інструктивно-методичними листами щодо вивченні суспільно - гуманітарних предметів з вимогами до виконання письмових робіт учнів і перевірки зошитів у 5—11-х класах, з методичними рекомендаціями щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів. (Збірник наказів МОН України.

4.   Аналіз якості знань учнів у минулому навчальному році.

5.  Ознайомлення з наказом по школі про результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

6.  Підготовка до олімпіади із суспільно - гуманітарних предметів; обговорення орієнтовних завдань.

7.  Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватися, з положенням про атестацію.

8.  Обговорення та затвердження положення про навчальні кабінети суспільно - гуманітарного циклу.

9.   Обговорення обласної і районної методичної проблеми та етапи роботи над нею.

 

II засідання

Жовтень

1.    Інноваційна діяльність вчителя під час планування структури сучасного уроку.( робота в групах)

2.  Аналіз проведення шкільних олімпіад.

3.   Аналіз результатів зондувальних контрольних робіт з української мови у 5-класах.

4.  Підготовка до проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика.

5.   Підготовка до ЗНО (обмін досвідом)

6.   Повідомлення про підготовку до проведення тижнів предметів суспільно - гуманітарного, циклу.

 

 

 

ІІІ засідання

Січень

1.  Робота над проблемою після курсової перепідготовки, (обмін досвідом за

круглим столом)

2.  Про результати підсумкових контрольних робіт з української мови за

І семестр навчального року. Рекомендації вчителям щодо вдосконалення рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

3.  « Самоаналіз інноваційного уроку» (тренінг)

 

 

 

IV засідання

 Березень

1 .Програма обласного науково методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

2. Повідомлення з використанням гри «Особливості інтерактивних форм роботи».

3.  Підсумки проведених олімпіад та Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика.

4. Творчі звіти вчителів, які атестуються.

5. Огляд новинок методичної літератури.

 

 

V засідання

Травень

1. Ознайомлення з наказом МОН України про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА.

2. Звіти вчителів про виготовлення наочності та роздавального матеріалу для уроків суспільно - гуманітарного циклу.

3. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Підготовка до ДПА. Новий підхід до написання переказу. Аналіз помилок та запобігання їх у переказах.

5. Затвердження екзаменаційних текстів, додатків до білетів.

5. Аналіз рівня знань учнів з державної мови (за результатами контрольних зобіт і тематичних заліків).

7. Звіт голови МО про роботу протягом навчального року, визначення шляхів вдосконалення роботи МО на наступний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MsoNormalspan